27. September 2007

27.09.2007Shibuya
Das Trendviertel Shibuya in Tokio