2. Mai 2011

02.05.2011Chiang Kai-Shek Memorial Hall
Die Nationale Chiang-Kai-shek-Gedächtnishalle