4. April 2005

04.04.2005Tetris, Jenga & Co.
Jenga im Bord-Game-Cafe spielen oder Tetris auf das Hady laden? - Freizeitbeschäftigung in Korea